Prosjekter i Tønsberg

Avsluttede prosjekter

 

Morgendagens veileder (2017-2019)

Samarbeid mellom Tønsberg og Færder bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal bibliotek, Larvik bibliotek og HIOA og HSN .

Vi vet i dag lite om hvordan referanse- og veiledningsarbeidet ved norske folkebibliotek kan møte brukernes behov, verken i dag eller i morgen. Mye tyder på at den digitale revolusjonen og den generelle økningen i utdanning hos innbyggerne har hatt en stor innvirkning på arbeidet i skrankene.  ​Antallet referansespørsmål biblioteket mottar er sterkt synkende. Kompleksiteten i det enkelte spørsmål vet vi lite om, og vi mener at det er et behov for å fornye bibliotekarkompetansen på referansearbeidet i folkebibliotekene.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek søkte om penger til et forprosjekt med hensikt å lage en prosjektplan for et hovedprosjekt.  I arbeidet med prosjektplanen har vi identifisert fire temaer som vi ønsker å fokusere på.  Disse temaene er: Brukergrupper, Markedsføring, Verktøy og metoder og Bibliotekarrollen.  I en workshop sammen med flere potensielle samarbeidspartnere ble disse temaene drøftet.  Ut fra arbeidet i prosjektgruppen og arbeidet i workshopen har vi satt opp mål og tiltak for hvert enkelt tema.

Opinion ble leid inn for å foreta en større undersøkelse med bakgrunn i kvalitative og kvantitative undersøkelser gjort for prosjektet. Funnene herfra ble slått sammen med funn fra Opinions trendanalyse «Costumer Stories» som ble lansert i midten av februar.

Rapporten fra Opinion kan dere lese eller laste ned her.

Onsdag 7. februar presenterte Opinion rapporten for prosjektgruppa. Dette ble filmet – opptaket er på 58 minutter, så det er delt i to:  del 1  –  del 2.

Markedsføringsstrategi for folkebibliotekenes veiledningstjeneste utarbeidet av Metro Branding AS

Morgendagens veileder sluttrapport

Presentasjoner fra sluttkonferansen “Når den ny vin blomstrer” kan du finne her:
Britt Sannes presentasjon
David Lankes – foredrag 23. januar 2020


Henvendelser om prosjektet kan sendes til prosjektleder Britt Sanne britt@tnb.no

 

Mimir (2016-2019)

Vi har fikk støtte fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til å lage en møteplass for alle ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år fylt med ulike aktiviteter. Rommet skulle være et makerspace – en arena for kreativitet og samarbeid. Gjennom dette var et av målene å skape dialog og god integrering innenfor denne aldersgruppa. Derfor samarbeidet vi blant annet med TEMFA som jobber med bosetting av mindreårige flyktninger og andre aktuelle aktører som jobber med minoritetsungdom. Aktivitetene skulle foregå minst to ganger i uka, de var gratis og innholdet ble utviklet av ungdom i samarbeid med bibliotekets prosjektgruppe. Det var fokus på blant annet gaming, cosplay, programmering og teknologi. De fleste aktivitetene foregikk i et eget rom vi døpte Kreatoriet.

 

Samlingsutvikling i en digital tid (2016-2017)

Utvikle et verktøy for samlingsutvikling for folkebibliotek, der digitale medier og fysiske medier ses samlet. For å oppnå dette, kreves en kunnskapsinnhenting , og en analyse av hvordan folkebibliotek kan utnytte digitale medier som en integrert del av sitt medietilbud. I prosjektet skal det innhentes kunnskap om de mulighetene som ligger i å tilby digitale ressurser i norske folkebibliotek i større grad enn tidligere. Videre skal materiale analyseres, slik at det kan innarbeides i en samlingsutviklingsplan. Teori- og faktagrunnlaget skal danne grunnlaget for en praktisk anvendelse, der målet er nettopp å se hele mediefeltet under ett. Dette er nybrottsarbeid i norsk folkebiblioteksektor – hittil har samlingsutvikling dreid seg enten om fysisk materiale, eller om digitalt, men det ses sjelden i sammenheng. Sluttresultatet vil ha stor overføringsverdi til folkebiblioteksektoren.

Sluttrapporten kan dere lese eller laste ned her.
Henvendelser om prosjektet kan sendes Trygve Kikut trygve.kikut@vtfk.no 

Litteraturhus Vestfold (2013-2015)

Litteraturhus Vestfold var et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vestfold Fylkesbibliotek og Horten, Tønsberg
& Nøtterøy, Sandefjord og Larvik bibliotek. Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket.
Prosjektet skulle løfte folkebibliotekene i de fire største byene i Vestfold til å bli litteraturhus.
Les mer om Litteraturhus Vestfold på prosjektets sider

Translate »