Bibliotektets historie, Revetal

Revetal bibliotek åpnet 6. februar 2019, her kan du lese om bibliotekets historie fra opprettelsen av Re kommune til sammenslåingen med Tønsberg kommune.

Re kommune ble til 1. januar 2002 da Ramnes og Våle kommune slo seg sammen. Re bibliotek er en av tjenestene som ble etablert på Brårsenteret i 2003. Brårsenteret skulle være en ny og utradisjonell møteplass. En lang rekke funksjoner og aktiviteter fra bibliotek til omsorgsboliger, legesenter, frivillighetssentral og spisested ble samlet i bygget.

I motsetning til mange andre folkebibliotek som er innredet i bygninger som primært er tiltenkt andre formål enn bibliotekdrift, holdt Re bibliotek til i lokaler som var bygget med tanke på å huse et folkebibliotek. Til tross for dette bød lokalene etterhvert på en del praktiske utfordringer. En av grunnene er at biblioteket med tiden har fått nye oppgaver – både lovpålagte og ikke lovpålagte – som stilte nye krav til det fysiske miljøet. Med unntak av barneavdelingen, som ble pusset opp våren 2014 etter skisser utarbeidet av danske designer og arkitekt Mette Milling, var bibliotekrommet på Re bibliotek bygget rundt samlingen fremfor mennesker. Tunge og statiske hyller gjorde det vanskelig å frigjøre plass til formidlings- og samhandligsaktiviteter. Det var svært begrenset med antall sitteplasser, noe som gjorde det lite fristende å oppholde seg der i lengre tid.

Re kommune ønsket å ruste opp og styrke biblioteket, derfor ble det satt av midler i budsjettet for 2015 for å arbeide med prosjektet Re bibliotek inn i fremtiden. Prosjektets målsetting var å besvare følgende spørsmål: «Hvilken rolle skal Re bibliotek ha i fremtiden, hvem skal det være for og hva skal det inneholde?» På vegne av Re bibliotek gjennomførte markeds- og medieinstituttet Opinion AS fra 4. til 13. januar 2016 en telefonundersøkelse om bibliotekbruken i Re blant 400 innbyggere over 15 år. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge ble i tillegg flere ungdommer i Re intervjuet mars 2016 for å finne ut hvilke assosiasjoner de har til bibliotek, og særlig hvilket forhold og forventninger de har til Re bibliotek.

Hovedfunnene fra undersøkelsen gjennomført av Opinion AS viste at 48% av innbyggerne i Re som er over 15 år besøker Re bibliotek. Det er signifikant flere menn (66 %) enn kvinner (38 %) som oppgir at de aldri besøker Re bibliotek. 28 % oppgir at de hadde besøkt Re bibliotek oftere hvis biblioteket hadde ligget i Revetal sentrum. De mellom 15-19 år svarer i signifikant større grad enn de andre aldersgruppene at de hadde besøkt Re bibliotek oftere hvis biblioteket hadde ligget i Revetal sentrum. Bedre utvalg, utvidede åpningstider og kafé i tilknytning til biblioteket er noe av det innbyggerne ønsker seg av utvikling.

Høgskolen i Sørøst-Norge anbefaler i sin rapport om å rette oppmerksomhet mot selve bibliotekrommet, for å gjøre dette mer attraktivt som en uformell sosial møteplass for ungdom. Det er av særlig betydning at ungdom opplever at de kan få snakke uten å føle at de forstyrrer andre bibliotekbrukere. Dialogmøter og/eller workshops med ungdom kan bidra til å sikre medvirkning og eierskap til folkebibliotekets ungdomstilbud. Ved en potensiell flytting av biblioteket, er det av betydning at biblioteket får en plassering i umiddelbar nærhet til de uformelle møteplassene og stedene der ungdom ferdes på fritiden, og på vei til/fra skolen.

Resultatene av prosjektet medvirket til at kommunestyret den 12. desember 2017 vedtok at biblioteket skulle få nye lokaler i Revetal sentrum. Den 21. november 2018 vedtok et enstemmig Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd at det nye biblioteket skulle hete Revetal bibliotek. Revetal bibliotek åpnet 6. februar 2019 og ble en avdeling av Tønsberg og Færder bibliotek 1. januar 2020 i forbindelse med sammenslåingen av kommunene Re og Tønsberg.

Translate »